Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website van Nexxdott. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Nexxdott is verantwoordelijk in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen Nexxdott bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens Nexxdott verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat u gebruik maakt van diensten van Nexxdott en/of omdat u deze zelf vrijwillig verstrekt. Het gaat om gegevens zoals:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in een bespreking, op een webformulier, via e-mail of telefonisch.

Nexxdott verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt en waarvoor niet?

 •  Om overeengekomen diensten en producten te kunnen verwerken
 •  Om met u in contact te kunnen treden ten behoeve van de dienstverlening
 •  Voor voorbereiding en uitvoering van coaching, training en advies
 •  Om u te informeren over diensten en producten
 •  Voor facturatie en verwerking van betalingen
 •  Om aan wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte, te kunnen voldoen

Met bedrijven die uw gegevens in opdracht verwerken, zoals het administratiekantoor, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten, om ervoor te zorgen dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens is gewaarborgd.

Nexxdott verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming.

Ook maakt Nexxdott geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens, waarbij zonder menselijke tussenkomst besluiten kunnen worden genomen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Privacy en bescherming persoonsgegevens

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als klant of relatie van Nexxdott en als bezoeker van de website www.nexxdott.com de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u kunt de persoonsgegevens inzien die van u zijn opgeslagen
 • Recht op vergetelheid: u kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht om de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen te ontvangen als digitaal bestand
 • Recht op rectificatie van persoonsgegevens
 • De beschikbaarheid van de gegevens is uiteraard gekoppeld aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals beschreven op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u van uw recht tot inzage, vergetelheid, rectificatie of overdraagbaarheid gebruik wilt maken, stuurt u dan een mail naar info@nexxdott.com. Geeft u alstublieft duidelijk hierin aan wat uw vraag is met betrekking tot de AVG en waarmee we u kunnen helpen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen we u een kopie of scan van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij kunt u uw Burgerservicenummer (BSN) zwart maken, ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, inhoudelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Bij een eventueel data lek zullen we direct melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen(n) zelf.

Indien u desondanks de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via info@nexxdott.com.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij niet op juiste wijze omgaan met de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Nexxdott behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen.

Vragen over uw privacy?

Mocht u vragen hebben over uw privacy of over hoe Nexxdott hiermee omgaat, neemt u dan contact met ons op via info@nexxdott.com.

Pin It on Pinterest