Betalings- en leveringsvoorwaarden

 

 

Betalings- en leveringsvoorwaarden Nexxdott

 

Algemene Voorwaarden webshop Nexxdott

Voordat u een bestelling plaatst in onze webwinkel, adviseren wij u onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en bestellingen.

Bedrijfsnaam: Nexxdott

Vestigingsadres: Klarinet 379, 3766 GS in Soest, Nederland

Emailadres: pauline@nexxdott.com

Webwinkel:  www.nexxdott.com

Telefoonnummer: +31 (0)6 508 710 70

KvK nummer: 32140192

Btw-ID nummer: NL 001870963B24

 

Artikel 1 Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Nexxdott: de onderneming die haar producten op afstand aan klanten aanbiedt, via haar webwinkel.
 2. Klant: de natuurlijke persoon en/of instelling/bedrijf die een bestelling plaatst via de webwinkel en/of een overeenkomst op afstand aangaat met Nexxdott.
 3. Producten: alle producten die Nexxdott via haar webwinkel aanbiedt.
 4. Consumentenkoop: de koop van een product door een consument bij Nexxdott.
 5. Instelling/Bedrijf: de koop van een product door een instelling en/of bedrijf die handelt in de uitoefening van een beroep/bedrijf.
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Herroepingsrecht: het recht van een klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand c.q. het retourneren van een ontvangen bestelling.
 8. Herroepingsformulier: het modelformulier voor herroeping dat Nexxdott aan haar klanten ter beschikking stelt en dat een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 9. Overeenkomst op afstand:een overeenkomst die via een communicatiemiddel op afstand tot stand is gekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 11. Webwinkel: de webwinkel in eigendom en beheer van Nexxdott. Toegankelijk via nexxdott.com.

  Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten.
  2. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
  3. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van derden worden door Nexxdott uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten en bestellingen waarvoor Nexxdott voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
  5. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een bestelling, bestellingbevestiging of overeenkomst geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
  6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  7. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
  8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
  9. Indien Nexxdott niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Nexxdott het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

  Artikel 3 Aanbod webwinkel

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
  2. Door Nexxdott uitgebrachte handmatige offertes voor goederen die in de webshop staan vermeld, zijn gedurende 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Nexxdott is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de koper binnen 14 dagen en schriftelijk is bevestigd.
  3. Het aanbod in de webwinkel is vrijblijvend. Nexxdott is gerechtigd het aanbod te allen tijde te wijzigen en/of aan te passen.
  4. Het aanbod van Nexxdott wordt nooit op basis van exclusiviteit aan slechts één instelling/bedrijf verkocht.
  5. Het aanbod in de webwinkel van Nexxdott bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de klant een goede beoordeling van de producten kan maken. In ieder geval staan de totale verkoopprijs inclusief belastingen en een (korte) omschrijving van het product vermeld.
  6. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens, kleuren, materialen, etc. in de webshop zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  7. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Nexxdott kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  8. Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod binden Nexxdott niet.

  Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst c.q. bestelling

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat: de klant een bestelling heeft geplaatst in de webshop door middel van het volledig en correct invullen van alle verplichte gegevens; de klant op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging van de bestelling ontvangen heeft.
  2. Een bestelling wordt altijd langs elektronische weg door Nexxdott bevestigd.
  3. Wanneer van Nexxdott in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de overeenkomst wordt nagekomen, dan ontvangt de klant daarover schriftelijk bericht van Nexxdott. In dat geval komt de overeenkomst niet tot stand en zal het betaalde bedrag worden teruggestort.
  4. In de ontvangstbevestiging die de klant na een bestelling van Nexxdott ontvangt staat in ieder geval: een omschrijving van het gekochte product en het aantal; de prijs van het product en btw; naam, woonadres, afleveradres, factuuradres (indien anders dan woon en/of afleveradres), emailadres en telefoonnummer; het bestelnummer.
  5. Nexxdott heeft het recht zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte te stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Nexxdott op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
  7. Nexxdott heeft het recht om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren en/of te annuleren.

   Artikel 5 Verplichtingen klant

  1. De klant is verplicht het op de factuur vermelde bedrag vooraf te betalen. Dit bedrag dient op de bankrekening van Nexxdott te zijn bijgeschreven, voordat tot levering wordt overgegaan.
  2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Dit dient te gebeuren op de door Nexxdott aangegeven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.
  3. Bij een bestelling dient de klant alle verplichte persoonsgegevens aan Nexxdott te verstrekken. Indien de klant bij een bestelling geen woonadres of afleveradres opgeeft, dan is Nexxdott gerechtigd een bestelling niet te accepteren, totdat de klant zijn woonadres of afleveradres opgeeft.
  4. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgeven van een juist en volledig afleveradres. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd.
  5. De klant dient alle verplichte persoonsgegevens naar waarheid in te vullen. Indien bij Nexxdott het vermoeden bestaat dat de opgegeven gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan heeft zij het recht de bestelling te annuleren c.q. niet in behandeling te nemen.
  6. De klant is verplicht een adreswijziging door te geven aan Nexxdott. Zolang Nexxdott geen adreswijziging heeft ontvangen, gaat zij ervan uit dat de klant woonachtig is op het laatst bij Nexxdott bekende adres. De klant blijft aansprakelijk voor bestellingen die op het oude adres zijn afgeleverd.

   Artikel 6 Levering bestellingen

  1. De levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. Indien het bestelde product op voorraad is, vindt levering plaats binnen 2-4 werkdagen na bestelling. Als levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde producten niet op voorraad zijn, dan ontvangt de klant hierover bericht binnen 30 dagen na bestelling.
  3. Een overeengekomen levertijd vangt niet eerder aan dan nadat door de klant de tot op dat moment verschuldigde betaling aan koper is verricht en deze op de bankrekening van Nexxdott is bijgeschreven.
  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Nexxdott zal bestellingen binnen 30 dagen na besteldatum leveren. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de klant binnen 2 tot 4 dagen na bestelling per email bericht en heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden.
  6. Nexxdott behoudt zich het recht voor om de wijze van transport te bepalen. In geval van (tijdelijke) verstoringen bij de door Nexxdott gekozen transporteur, is Nexxdott gerechtigd om de levering op te schorten, totdat de storing is verholpen. Nexxdott is derhalve niet verplicht om voor een vervangende transporteur zorg te dragen.
  7. Aan de leveringsplicht van Nexxdott zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de Nexxdott producten een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  8. Alle bestellingen worden uitsluitend geleverd op het door de klant opgegeven adres. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig adres. Nexxdott is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien de klant een onjuist of onvolledig adres opgeeft. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de bestelling niet verzonden is.
  9. Indien een bestelling uit levering van meerdere producten bestaat, dan is Nexxdott bevoegd de levering op te schorten, totdat alle producten tegelijk verstuurd kunnen worden.
  10. Indien een bestelling in gedeeltes wordt geleverd, is Nexxdott gerechtigd om voor iedere deellevering een aparte betaling te vragen. In dat geval wordt er een factuur voor iedere deellevering verzonden.
  11.  Bestellingen uit het buitenland kunnen uitsluitend op aanvraag worden gedaan via info@nexxdott.com, dus niet via de webshop van Nexxdott. De klant ontvangt dan een offerte van Nexxdott, waarin alle verkoop- en leveringskosten worden vermeld. De verzendkosten zijn niet bij de prijs van spellen inbegrepen.
  12. Bij bestellingen vanuit het buitenland is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde bankkosten, omzetbelasting of invoerrechten. Nexxdott behoudt zich het recht voor verzendingen naar het buitenland zonder opgaaf van redenen te weigeren.
  13. Alle transportkosten van goederen naar het buitenland komen voor rekening van de klant, tenzij anders is overeengekomen. Koper is verplicht om het transport van goederen te (laten) verzekeren. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant.
  14. De levering van goederen door Nexxdott geschiedt “Af magazijn in Nederland”, naar het buitenland volgens Incoterms 2010.
  15. Er wordt louter geleverd en gefactureerd aan instellingen/bedrijven die beschikken over een btw-identificatienummer. Bij twijfel wordt het btw-identificatienummer geverifieerd bij de Belastingdienst.
  16. Nexxdott kan een 0% btw-tarief hanteren, indien de klant goederen wil uitvoeren naar zowel een EU-lidstaat als derde land (niet-EU-lidstaat). Dit kan alleen als de klant een schriftelijke opdracht tot uitvoer geeft. Deze verklaring dient voorafgaand aan de levering door de klant aan Nexxdott te worden verstrekt, tezamen met het btw-identificatienummer van de klant. De Toepassingsverordening Communautair douanewetboek” is hierop van toepassing.
  17. Indien de klant de door Nexxdott te leveren goederen niet (tijdig) afneemt, komen alle door Nexxdott in verband met de levering vergeefs gemaakte kosten en eventuele (gevolg)schade, zoals kosten voor transport, verzekeringskosten, bewaring en opslag, alsook administratiekosten, voor rekening van de klant.

   Artikel 7 Prijzen

   1. De verkoopprijs van Nexxdott producten wordt uitsluitend door Nexxdott bepaald.
   2. Nexxdott behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende valutaverhoudingen, materiaalprijzen, energiekosten en loonkosten. Indien Nexxdott na een aanbieding of offerte of na het sluiten van de overeenkomst geconfronteerd wordt met meerkosten vanwege verhoging van materiaalkosten, energiekosten, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of door kosten van valutawijzigingen, is Nexxdott gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan de klant.
   3. Als er een overeenkomst is gesloten, kan deze alleen gewijzigd worden als de klant en Nexxdott daarover schriftelijk overeenstemming hebben bereikt, zoals over wijzigingen in de hoeveelheid of de prijs van de producten die geleverd worden.
   4. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Nexxdott niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
   5. Alle prijzen in de webshop zijn in euro’s en inclusief 21% btw.
   6. De prijzen van spellen die op een adres in Nederland worden bezorgd, zijn inclusief verzendkosten (voor standaard leveringen, d.w.z. zonder meerkosten voor tracking & tracing, aangetekende en/of verzekerde versturing). Indien meer dan een standaard verzending noodzakelijk is, zijn de meerkosten voor rekening van de klant. Voor bestellingen buiten Nederland gelden andere verzendtarieven. Bestellingen voor het buitenland kunnen daarom uitsluitend op aanvraag gedaan worden via info@nexxdott.com en niet via de webshop.
   7. De verzendkosten van producten die niet door de brievenbus passen, worden berekend op basis van het gewicht van de bestelling.
   8. De door Nexxdott vermelde prijzen zijn af magazijn in Nederland. De klant zal instaan voor betaling van alle toepasselijke belastingen op de door Nexxdott geleverde producten, tenzij de klant schriftelijk aantoont vrijgesteld te zijn van dergelijke belastingen.
   9. Aan bepaalde betaalmethoden zijn extra kosten verbonden. Dit wordt voor de bestelling duidelijk aan de klant gecommuniceerd.
   10. Prijsverhogingen binnen 90 dagen na bestelling zijn toegestaan, indien zij het gevolg zijn van een wettelijke regeling of bepaling.

   Artikel 8 Betaling en incassokosten

   1. Bestellingen kunnen op de volgende manieren betaald worden: I-deal,  Bancontact, Overmaking (betaling na ontvangst), Paypal, Paypro.
   2. Voor betaling via I-deal, Bancontact, Overmaking, Paypal en Paypro zijn de voorwaarden van de derde van toepassing. Nexxdott is geen partij in de relatie tussen de klant en de derde.
   3. Nexxdott is altijd gerechtigd de in lid 1 genoemde betalingswijzen te wijzigen.
   4. Indien de klant het factuurbedrag niet tijdig of volledig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Nexxdott het recht, nadat zij de klant minimaal één keer heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
   5. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
   6. Over de incassokosten is de klant eveneens de wettelijke rente verschuldigd.

    Artikel 9 Bedenktijd en herroepingsrecht

    1. Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat alle bestelde producten zijn geleverd aan de klant.
    2. Tijdens de bedenktijd is de klant verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
    3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan Nexxdott. Het kenbaar maken dient te klant te doen door middel van het herroepingsformulier.
    4. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 7 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
    5. Indien de klant na afloop van de in lid 3 en 4 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Nexxdott heeft teruggezonden, is de koop een feit.
    6. Wanneer een klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Nexxdott retourneren. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het herroepingsrecht.
    7. Nexxdott draagt er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en niet alle producten geretourneerd worden, dan wordt alleen het volledige aankoopbedrag van het retour gezonden product terugbetaald. De berekende verzendkosten worden dan niet terugbetaald aan de klant.
    8. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant.
    9. Het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel geldt niet voor producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

     Producten dienen te worden teruggezonden naar: Nexxdott, Klarinet 379, 3766GS te Soest, Nederland.

     Artikel 10 Garantie en conformiteit

     1. Nexxdott garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
     2. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Nexxdott) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Nexxdott, geïllustreerd met foto’s.
     3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Nexxdott schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
     4. Indien klachten van de klant door Nexxdott gegrond worden bevonden, zal Nexxdott de geleverde producten kosteloos vervangen.
     5. Nexxdott is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
     6. De garantie geldt niet indien: de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld; de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

      Artikel 11 Klachten

      1. De klant is ervoor verantwoordelijk om goederen direct bij ontvangst te onderzoeken op zichtbare gebreken. Als er zichtbare gebreken zijn geconstateerd, dient de klant hierover binnen 7 dagen na ontvangst een schriftelijke klacht in te dienen bij Nexxdott. Bij klachten rust de bewijslast dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst bij de koper. Als Nexxdott de klacht gegrond acht, zal zij overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde of het factuurbedrag (gedeeltelijk) crediteren zonder tot vervanging van het geleverde verplicht te zijn. De klant kan geen aanspraak maken op enige andere vorm van schadevergoeding.
      2. Nexxdott zal klachten zo goed mogelijk, als redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, oplossen.
      3. Een ingediende klacht wordt binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien Nexxdott een langere termijn voor de klacht benodigd, dan zal zij de klant daarover schriftelijk informeren. Nexxdott zal daarbij een indicatie geven wanneer de klant een uitvoerig antwoord kan verwachten.
      4. Een klacht schort de verplichtingen uit de overeenkomst van de klant niet op, tenzij Nexxdott schriftelijk anders aangeeft.

      Artikel 12 Overmacht

      1. Nexxdott is niet aansprakelijk, indien en voor zover ze haar verbintenissen niet kan na komen ten gevolge van overmacht.
      2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
      3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Nexxdott, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
      4. Nexxdott heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Nexxdott haar verbintenis had moeten nakomen.
      5. Nexxdott heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan zijn zowel de klant als Nexxdott gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als een bestelling gedeeltelijk geleverd is, dan heeft Nexxdott het recht om het reeds geleverde separaat te factureren. De klant is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
      6. Nexxdott is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties als stakingen bij de postdienst, hostingprovider, telefoondienst of stroomuitval.

      Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

      1. Iedere aansprakelijkheid van Nexxdott is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
      2. Nexxdott is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Nexxdott is uitgegaan van, door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
      3. Nexxdott is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik van een besteld product, tenzij Nexxdott aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling
      4. Nexxdott is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nexxdott aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Nexxdott kan worden toegerekend; redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade; redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
      5. Nexxdott is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, gevolgschade, reputatieschade, immateriële schade, teleurstellende verwachtingen, bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
      6. Voor zover Nexxdott aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende bestelling. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Nexxdott beperkt tot het uitkeringsbedrag van de verzekeraar in het voorkomende geval.
      7. Nexxdott is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
      8. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Nexxdott.
      9. De klant vrijwaart Nexxdott voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Nexxdott toerekenbaar is.
      10. Indien Nexxdott uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Nexxdott zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Nexxdott, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Nexxdott en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

       Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

       1. Het eigendom van alle door Nexxdott aan de klant verkochte en geleverde producten blijft bij Nexxdott, zolang de klant de vorderingen van Nexxdott uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.
       2. Het door Nexxdott geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag door de klant niet worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
       3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Nexxdott vast te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Nexxdott daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
       4. Voor het geval Nexxdott haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Nexxdott om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Nexxdott zich bevinden en deze terug te nemen.

       Artikel 15 Intellectueel eigendom

       1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Nexxdott, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
       2. Nexxdott behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op haar webshop.
       3. Het is niet toegestaan de informatie of het beeldmateriaal van de webshop te kopiëren, openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

       Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

       1. Op alle overeenkomsten en bestellingen is het Nederlands Recht van toepassing, ook indien de klant in het buitenland woont.
       2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
       3. Geschillen tussen partijen zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
       4. Indien een geschil bij een consumentenkoop niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt deze voorgelegd aan de bevoegde rechter.
       5. Geschillen tussen een bedrijf/instelling handelend als beroep of bedrijf worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Nexxdott.

       Artikel 17 Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden

       1. Nexxdott is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.
       2. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de webshop van Nexxdott, te weten www.nexxdott.com. Op verzoek van de klant verzendt Nexxdott kosteloos een schriftelijk exemplaar per email of post toe.

       Download hier het Herroepingsformulier.

        

        

       Pin It on Pinterest